Luminant Pix | 2018-04-28 - SHS Varsity vs Bethel (W7-5)

DSC_7598.jpgDSC_7599.jpgDSC_7600.jpgDSC_7601.jpgDSC_7605.jpgDSC_7609.jpgDSC_7611.jpgDSC_7612.jpgDSC_7614.jpgDSC_7617.jpgDSC_7618.jpgDSC_7619.jpgDSC_7627.jpgDSC_7630.jpgDSC_7631.jpgDSC_7633.jpgDSC_7644.jpgDSC_7646.jpgDSC_7647.jpgDSC_7651.jpg